ผลการดำเนินงานปี 2564

กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายได้รวมปี 2564

ล้านบาท

กำไรสุทธิปี 2564

เติบโตร้อยละ 209% จากปี 2563

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลงจากปี 2563

2563 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 25,901.09 45,278.28
หนี้สินรวม 19,134.93 18,455.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,739.18 17,264.50
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 921.43 1,382.21
รายได้รวม 11,714.66 12,335.52
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 27.43 1,665.15
กำไรสุทธิ 797.87 2,467.59
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.88 2.39