ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

13,285

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

55.26

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
ประเภท: XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

14,565

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

89.10