นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

2517 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

2538 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553 วุฒิบัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ศาลยุติธรรม

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2517 - 2523

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ

 • 2523 - 2535

  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

 • 2535 - 2537

  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

 • 2537 - 2539

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

 • 2539 - 2550

  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

 • 2550 - ปัจจุบัน

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)