นายสมสัก นนทกนก
นายสมสัก นนทกนก
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนัยบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA (Finance) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

Chartered Alternative Investment Analyst, USA

FRM, Global Association of Risk Professional, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2558 CGI รุ่น 5/2015 Corporate Governance for สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Capital Market Intermediaries

2542 Company Director Course Singapore Institute of Directors

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2553 - 2556

  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2556 - ปัจจุบัน

  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม

 • 2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ บล.แอพเพิล เวลธ์