นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

การศึกษา

2537 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี

    ประสบการณ์

  • 2523 - 2527

    ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงอินทร์

  • 2527 - ปัจจุบัน

    หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ฮะเซ้งพาณิชย์