นางมณี  สุนทรวาทิน
นางมณี สุนทรวาทิน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

การศึกษา

2520 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี

    ประสบการณ์

  • 2536 - 2540

    ผู้จัดการฝายสนับสนุนการบริการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  • 2540 - 2543

    Business Operation Manager บริษัท คอมแพค (ประเทศไทย) จำกัด