นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

การศึกษา

2521 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2559 - ปัจจุบัน

  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เจมาร์ท โมบาย

 • 2560 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส

 • 2555 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

 • 2537 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

 • 2550 - 2554

  กรรมการผู้จัดการ บจก. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

 • 2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ

 • 2556 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บจก. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

 • 2554 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บจก. เจ ฟินเทค

 • 2555 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท