นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

2522 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (69/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี

  ประสบการณ์

 • 2533 - ปัจจุบัน

  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท

 • 2547 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจ มาร์ท

 • 2559 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย

 • 2560 - ปัจจุบัน

  กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส

 • 2559 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย

 • 2559 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บจก. เอสจี แคปปิตอล

 • 2555 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

 • 2537 - 2555

  กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

 • 2556 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ

 • 2556 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บจก. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

 • 2555 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการ บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท