08 ธันวาคม 2563

โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง

โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนโดยเริ่มต้นจากการสร้างห้องน้ำที่สะอาดให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลและให้ความรู้ในการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะให้กับนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดเพื่อใช้งานและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการรักษาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดโรคและการติดเชื้อจากห้องน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กตามโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย โดยในปี 2563 เจมาร์ท ดำเนินการโครงการห้องน้ำเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี

โรงเรียน เปิดสอนระดับ : อนุบาล – ประถมศึกษา จำนวนนักเรียนรวม 72 คน (ชาย 37 คน หญิง 35 คน) ห้องน้ำในโรงเรียน (แยกกันระหว่างประถมศึกษา และ อนุบาล)ระดับประถมศึกษา นักเรียนชาย จำนวน 2 ห้อง นักเรียนหญิง จำนวน 2 ห้อง ระดับอนุบาล ***ยังไม่มีห้องน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล*** ใช้แทงค์น้ำเก่ามาดัดแปลงเป็นห้องน้ำชั่วคราว อัตราส่วนห้องน้ำ : นักเรียน (โดยเฉลี่ยน 1 ห้อง : นักเรียน 18 คน)