09 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
03 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
03 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
30 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2564
ชี้แจ้งข่าวตามที่ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
สรุปข้อสนเทศ (JMART-W5)
อ่านเพิ่มเติม