16 กุมภาพันธ์ 2554

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554

ที่ IR 54/004 16 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/121-3,126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,402,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของจำนวนหุ้นหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 - เห็นด้วย 229,309,948 เสียง * คิดเป็นร้อยละ 100 * - ไม่เห็นด้วย ???.??? เสียง คิดเป็นร้อยละ ??. - งดออกเสียง ??????. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??. 2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อที่ดินจาก บริษัท ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท จำกัดเพื่อจะใช้ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 28,025,699 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม จำนวน 203,482,349 หุ้น*** - เห็นด้วย 28,025,699 เสียง *(**) คิดเป็นร้อยละ 100 *(**) - ไม่เห็นด้วย ???.??. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??. - งดออกเสียง ?????.. เสียง คิดเป็นร้อยละ ??. หมายเหตุ * เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุ ม จนถึงวาระต่าง ๆ นี้มี จำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79 รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 231,526,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (**) เนื่องจากการลงคะแนนในวาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ *** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________