08 เมษายน 2554

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2554 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ______________________________________________________________________