17 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
09 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม