02 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 (F53-5) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/ 2564 จ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม