15 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่องอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
29 มกราคม 2564
การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด โดย KB Kookmin Card Co., Ltd แล้วเสร็จ
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 (F53-5) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม
21 ตุลาคม 2563
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM แอพพลิเคชัน
อ่านเพิ่มเติม