10 ตุลาคม 2555
แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (JMT)
อ่านเพิ่มเติม
02 ตุลาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
01 ตุลาคม 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
25 กันยายน 2555
แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 3(แก้ไขระยะเวลาแจ้งความจำนง)
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2555
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2555 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม