10 พฤษภาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2555
แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (JMART-ESOP#1)
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (แก้ไขข้อ 9)
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แก้ไขข้อ 6 และข้อ 8
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มีนาคม 2555)
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2555
W1 ส่วนเพิ่ม เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2555
แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน
อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2555
แจ้งผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม