16 มีนาคม 2555
แจ้งมติ BOD : การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
14 มีนาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (JMART-W1)(แก้ไขจำนวนหน่วย)
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
อ่านเพิ่มเติม
05 มีนาคม 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินรายปี 2554 ; ฉบับแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2555
สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JMART เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม AGM, จ่ายปันผล
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2555
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: JMART-W1 เริ่มซื้อขาย 29 กุมภาพันธ์ 2555
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2555
JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2555
แจ้งมติ BOD's : กำหนดวัน RD และปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร JMART-W1
อ่านเพิ่มเติม