16 กุมภาพันธ์ 2554
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2554
แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2554
แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม EGM, รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไขขนาดรายการที่เกี่ยวโยง)
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2554
แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม EGM, รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไขขนาดรายการที่เกี่ยวโยง)
อ่านเพิ่มเติม
29 ธันวาคม 2553
แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม EGM, รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
อ่านเพิ่มเติม
29 ธันวาคม 2553
แจ้งมติ BOD ; เรียกประชุม EGM, รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2553
JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2553
ชี้แจ้งงบ Q2/53, อนุมัติจ่ายปันผล,เพิ่มทุนบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
อ่านเพิ่มเติม