14 กรกฎาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
14 กรกฎาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
09 กรกฎาคม 2564
แจ้งกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ (JMART-W5)
อ่านเพิ่มเติม
06 กรกฎาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
05 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 และ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
24 มิถุนายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 มิถุนายน 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม